Politologové Šaradín a Lach v otevřeném dopise: Univerzita je rukojmím děkana Kubaly

Bývalý prorektor Univerzity Palackého Jiří Lach a bývalý člen Akademického Senátu Univerzity Pavel Šaradín se obrátili otevřeným dopisem na rektora Univerzity a členy akademické obce. V dopise vyzývají rektora k podniknutí kroků, které by zamezily děkanovi Přírodovědecké fakulty Martinu Kubalovi v dalším vydírání Univerzity. „Za nezbytné považujeme, abyste jako rektor UP učinil takové kroky, které zabrání děkanovi Kubalovi v podobných praktikách dále pokračovat a které předejdou dalším škodám, které mohou být jeho konáním univerzitě způsobovány,“ píše se v dopise. Jeho text publikujeme o originálním znění bez redakčních úprav.

Vážený pane rektore, vážený pane předsedo AS, vážení páni děkani, 

naše univerzita je již několik let negativně ovlivňována činností děkana Přírodovědecké fakulty UP doc. Martina Kubaly. Univerzita ve snaze nalézt konsensus neustále ustupuje a zásadní rozhodnutí jsou dělána v jeho prospěch a v prospěch jeho fakulty. Do značné míry se tak celá naše alma mater stává jeho rukojmím, což nepovažujeme pro současnost a budoucnost univerzity za dobré. Některé jeho počiny mají přitom takový charakter, že devalvují práci celé univerzity a samozřejmě i její – naši – dobrou pověst. Na mysli máme především kasační stížnost děkana PřF na Univerzitu Palackého k Nejvyššímu správnímu soudu a posléze i jeho stížnost k soudu Ústavnímu. Připomínáme jen, že jako děkan je součástí vedení Univerzity Palackého a zároveň napadá rozhodnutí nejvyššího samosprávného orgánu univerzity, kterým je Akademický senát UP. Tento krok je naprosto bezprecedentní a nemá obdobu v prostředí univerzit, jimž se chceme přiblížit a které jsou pro nás vědeckými i pedagogickými vzory. Za všechny právní služby nyní v souhrnu jeho fakulta zaplatila přes 250 tisíc korun z veřejných peněz, z peněz daňových poplatníků.  

Vážení kolegové,

činnost děkana Kubaly paralyzuje do značné míry činnost celé univerzity. Zároveň v minulosti podnikl takové kroky, které nesmí mít v akademickém prostředí žádné místo. Domníváme se, že pokud by tak učinil kdokoliv jiný, musel by se zodpovídat. Některé z nich ukazují na další mrhání veřejnými penězi. Například děkan Kubala požadoval, aby pracovníci směřující z Přírodovědecké fakulty na vysokoškolský ústav (CATRIN) museli podat výpověď, takže jim musel proplatit nečerpanou dovolenou ve výši sedmi milionů korun. CATRIN je součástí univerzity a k výpovědím nemělo docházet. Dle našeho názoru, se jedná o příklad hrubého porušování rozpočtové kázně. Mimochodem, sedm milionů je přibližně celoroční rozpočet průměrně velké katedry na Filozofické fakultě UP. Podobným způsobem děkan Kubala vědomě porušuje rozpočtovou kázeň i v dalších případech, například neoprávněně vyplácel mzdové prostředky pro zaměstnance své fakulty bez vědomí a souhlasu řešitele grantu z CATRIN. Ten jako jediný může nakládat s grantovými prostředky. I přes veškerá upozornění děkan odmítl sjednat nápravu.  

Také jeho jiné praktiky by v normálním prostředí nebyly přípustné. Děkan PřF Martin Kubala opakovaně bránil zaměstnancům UP ve vstupu na pracoviště. Řadě pracovníků ústavu zablokoval elektronické karty, jiným vyměnil zámky, aniž by je na to předem upozornil. Naposledy tak učinil u zhruba šesti desítek pracovníků, což jste, pane rektore, musel řešit vnitřním příkazem. Tímto psychickým nátlakem mj. ohrožuje realizaci stamilionových projektů (včetně projektů MŠMT a prestižních evropských projektů včetně ERC), což se může dotknout celé univerzity. Dle našich informací nemají někteří zaměstnanci stále přístup k přístrojům a technikám, které jsou potřeba k výzkumu a řešení projektů. V některých případech tato situace trvá již rok. Domníváme se, že univerzita jako osvětová, vzdělávací instituce by měla jít ve společnosti ve všech ohledech příkladem. Bohužel není a výše uvedené kroky vrhají na celou naši alma mater velmi negativní světlo. 

Vážený pane rektore, vážení kolegové,

byli bychom rádi, aby na univerzitě panovaly rovné podmínky pro všechny zaměstnance. Byli bychom rádi, aby se nejvyšší orgány univerzity nenechaly ve svých rozhodnutích dále vydírat děkanem Kubalou a aby všechny výše uvedené kroky byly řádně prošetřeny. Za nezbytné považujeme, abyste jako rektor UP učinil takové kroky, které zabrání děkanovi Kubalovi v podobných praktikách dále pokračovat a které předejdou dalším škodám, které mohou být jeho konáním univerzitě způsobovány. Považujeme to za základ narovnání vztahů na univerzitě. 

S pozdravem 

Prof. Jiří Lach, bývalý prorektor UP                doc. Pavel Šaradín, bývalý člen AS UP