Zkouší na vás policie tento světelný signál? Ignorujte ji a jeďte dál, samostatně to není pokyn k zastavení vozidla

ZVláště dálniční policisté mají poslední léta ve zvyku vyzývat vozidla k zastavení pomocí blikajících modrých světýlek za oknem. Spousta řidičů se nechá podivným signálem zastrašit a následuje policejní vůz. Vy se ovlivnit nenechejte, blikající modrá světýlka za oknem nejsou povelem k zastavení vozidla!

Způsob zastavování vozidel je vymezen v ustanovení § 79 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Z tohoto ustanovení vyplývá, že se vozidlo zastavuje dáváním znamení k zastavení vozidla.

Policisté dávají podle vyhlášky znamení k zastavení vozidla vztyčenou paží nebo zastavovacím terčem a za snížené viditelnosti červeným světlem, kterým pohybují v horním půlkruhu. Z jedoucího vozidla dávají policisté či celníci pokyn k zastavení kýváním paže nahoru a dolů nebo vysunutým zastavovacím terčem. Příslušník Policie ČR a strážník obecní/městské policie má dále možnost dát pokyn k zastavení vozidla i rozsvícením nápisu „STOP“, pokud jede ve směru jízdy zastavovaného vozidla. Nezáleží na tom, jestli policejní vozidlo jede před zastavovaným vozidlem, nebo za na ním. Ke zvýšení bezpečnosti provozu je navíc možné doplnit výzvu k zastavení použitím výstražného světelného a zvukového zařízení, samo o sobě však toto není pokynem k zastavení vozidla. Pokyn k zastavení musí být dán včas a zřetelně, aby řidič mohl bezpečně zastavit vozidlo a aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.

Průběh dopravní kontroly

Policista zpravidla po zastavení vozidla slovně a zároveň vojenským způsobem pozdraví řídiče  a vyzve ho k vypnutí motoru. Kontrola by měla být zahájena výzvou k předložení dokladů. Řidič je povinen u mít u sebe:

  • řidičský průkaz,
  • osvědčení o registraci vozidla (tzv. malý technický průkaz),
  • doklad o sjednaném povinném ručení (tzv. zelená karta).

Řidiči starší 60 let jsou povinni policistovi předložit také doklad o zdravotní způsobilosti k řízení vozidla. Pokud chtějí starší řidiči řídit motorová vozidla i po dovršení 60 let, jsou povinni podrobovat se povinným lékařským prohlídkám, při kterých je zjišťována jejich zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel. Tyto lékařské prohlídky musí absolvovat nejpozději při dovršení 60, 65, a 68 let, a dále pak ve dvouletých intervalech. Délku intervalu mezi prohlídkami může ošetřující lékař na základě své úvahy zkrátit.

Zatímco příslušník Policie ČR může požadovat všechny výše uvedené doklady, strážníci obecní/městské policie a celníci může po řidiči požadovat pouze řidičský průkaz a osvědčení o registraci vozidla (tzv. malý technický průkaz).

Při namátkové dopravní kontrole nejsou policisté bez dalšího oprávněni vyžadovat po řidiči občanský průkaz. Občanský průkaz je možné po řidiči vyžadovat pouze v určitých situacích, tedy např. při podezření ze spáchání přestupku či trestného činu.

Vlastimil Blaťák