Ve Šternberském klášteře proběhne unikátní výstava barokního mistra Jana Kryštofa Handkeho

Ve Šternberském klášteře právě vrcholí přípravy na největší výstavu Handkeho obrazů, která začne už v úterý 21. května vernisáží v 17 hodin. Přijďte se podívat na úžasný talent této moravské malířské legendy, která výrazně ovlivnila podobu mnoha barokních památek nejen na Moravě.

V letošním roce uplyne již 330 let od narození a 250 let od úmrtí významného moravského umělce Jana Kryštofa Handkeho, proslulého barokního malíře náboženských i žánrových obrazů a nástěnných maleb.

V první polovině 18. století byl Handke na střední Moravě nejproslulejším malířem, jehož mimořádně obsáhlé dílo dokládá nejen jeho píli a umělecké nadání, ale i jeho pozoruhodnou manažerskou zdatnost. Zachovalo se přes 300 jeho obrazů a nástěnných maleb, kreseb a návrhů univerzitních tezí, téměř dvě stě dalších bylo zničeno. Největší počet maleb vytvořil pro augustiniánský klášter ve Šternberku, jehož probošti patřili k jeho důvěrným přátelům.

Jan Kryštof Handke spojil rozsáhlou část svého díla se šternberským augustiniánským klášterem, s jehož probošty Patrikem Vavřincem Lehmannem, Patrikem Meixnerem i Janem Josefem Glätzlem udr­žoval nadstandardní přátelské vztahy.

Svými díly se uplatnil nejen ve Šternberku, ale také na patronát­ních farách a statcích kláštera v Hnojicích, Žerotíně, Štarnově, Kyselově a Výšovicích. Jak podrobně uvá­dí Handke ve své autobiografii, své pobyty ve Štern­berku spojil s několika rodinnými událostmi, lovem zvěře i ryb v nedalekých revírech a na klášterních ryb­nících. Místní kanovníci mu byli ochotně k nápomoci a účastnili se dvou umělcových svateb, křtů i pohřbů členů jeho rodiny. Ve Šternberku je malíř poprvé doložen už v letech 1715–1716, kdy tady pobýval za morové epidemie.

Výstava ukáže běžně nepřístupná díla

Větší část Handkeho obrazů a fresek se v klášteře ani v patronátních farnostech a klášterních statcích nedochovala. Většinou zanikla nedlouho po zruše­ní šternberského augustiniánského kláštera v roce 1784.

Předmětem současné výstavy, pořádané v prostorách bývalého Šternberského kláš­tera, jsou nejen v něm trvale prezentované Handkeho nástěnné malby a obrazy, ale i zapůjčená díla, veřejnosti běžně nepřístupná.

Rejstřík díla Jana Kryštofa Handkeho je nebývale široký. Handke své nástěnné malby realizoval freskou i ole­jem, maloval oltářní i závěsné obrazy a uplatnil se také jako tvůrce portrétů, zátiší a krajinomaleb. V jeho dílech byla významně využita malba perspektivní architektury, a to nejen v monumentálních freskách a nástěnných olejomalbách, ale i v pozadích jeho oltář­ních a závěsných obrazů. Na mnoha dílech se vysky­tují zajímavé architektonické průhledy do krajiny i její zkratky s oblíbenými motivy kmene listnatého stro­mu a travnatého hliněného bloku.

Jako jediný olomoucký malíř 18. století dosá­hl Handke věhlasu nejen na Moravě, ale i ve Slezsku. V Olomouci byl nejvýznamnějším cechovním malířem celého baroka. Působil na střední a severní Moravě, výrazně zasáhl i na území Slezska a ojediněle pronikl do východních Čech: do Hradce Králové a Hrochova Týnce. Za svého života se setkal s řadou rakouských a slezských malířů.

Tisková zpráva