Pomozte nám spočítat černé čápy, prosí ochranáři. V přírodě jich ubývá

V posledních několika letech přicházejí zprávy o poklesu pozorování až úplném vymizení čápů černých. Agentura ochrany přírody prosí o pomoc s jejich monitorováním. „Důležité je zaznamenávat opakovaná pozorování,“ říkají ochranáři.

Po deseti letech nyní probíhá celostátní mapování čápů černých. Koordinace se opět ujala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci s Českou společností ornitologickou (ČSO), státním podnikem Lesy ČR (LČR) a Českým svazem ochránců přírody (ČSOP).

Důležité je zaznamenávat opakovaná pozorování, která naznačují, že na daném území čápi hnízdí a mají zde svoje hnízdní a potravní teritorium. „Uvítáme ale jakákoliv pozorování čápů černých a zprávy o náhodně nalezených hnízdech. Prosíme, buďte ohleduplní a čápy na hnízdištích nerušte,“ vyzývá Agentura ochrany přírody a krajiny.

Černí čápi se ztrácejí z přírody, jsou indikátorem pro přírodovědně hodnotná území

Čáp černý v posledních desetiletích částečně změnil nároky na prostředí. Během 60.–70. let minulého století, kdy se naším územím začal šířit, se ze zbytků pralesovitých lesních porostů postupně přestěhoval i do běžných hospodářských lesů. V nich si staví svá velká hnízda hlavně na modřínech.

V posledních několika letech přicházejí zprávy o poklesu pozorování až úplném vymizení čápů černých (jižní Morava, východní Čechy, Doupovské hory). Výsledky letošního sčítání budou proto velmi zajímavé a zároveň důležité pro další prognózu vývoje populace a pro případné návrhy opatření na ochranu těchto čápů.

Koordinátorem celé akce je František Pojer z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Pro letošní mapování byli koordinátoři stanoveni také v jednotlivých krajích, zájemcům poskytnou konzultace a rady. Svá pozorování můžete zadávat do webové i mobilní aplikace BioLog.

Kolik čápů bylo zaznamenáno při minulých sčítáních?

Od roku 1994 v České republice populace narostla z přibližně z počtu 330 párů na 300–400 párů v roce 2004 a na 505 párů v roce 2014.

Sledování v chráněných krajinných oblastech (CHKO) a národních parcích (NP) je více systematické a podrobné než mimo chráněná území. Přesto je zajímavé, že NP a CHKO tvoří celkem necelých 16 % území České republiky, ale vyskytuje se zde přibližně 38 % hnízdících párů čápa černého. To potvrzuje nadprůměrnou přírodní hodnotu velkoplošných zvláště chráněných území ve srovnání s ostatní krajinou. Čáp černý je tedy i určitým indikačním druhem pro přírodovědně hodnotná území a je také tzv. „deštníkovým“ druhem. Jeho ochrana a péče o vhodné biotopy totiž prospívá i mnoha dalším druhům živočichů, zejména lesním a mokřadním.

Koordinátoři sčítání pro olomoucký kraj                                                                                  Daniel Křenek: daniel.krenek@nature.cz                                                                                  Václav Tomášek: vaclav.tomasek@nature.cz

Tisková zpráva