Kvalitní učitel by měl být motivován a schopen inspirovat žáky ve svých oborech, říká Lenka Baše

Lenka Baše ze základní školy SVAT v Olomouci pedagogikou žije. Vystudovala učitelství pro první stupeň a speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a více než 15 let se věnovala vzdělávání nadaných žáků ve třídách s rozšířenou výukou skupiny předmětů. Své poznatky a zkušenosti z tohoto období nyní transformuje do realizace vlastních snů o vzdělávání v nově vznikající soukromé škole ZŠ SVAT v Olomouci, v níž působí jako učitelka 1. třídy.

Čím si vysvětlujete boom soukromých základních škol?

Boom soukromých základních škol si vysvětluji mnoha faktory. Rodiče čím dál častěji hledají alternativu ke státním školám – ať už kvůli menšímu počtu žáků ve třídách, individuálnějšímu přístupu ke vzdělávání nebo inovativním vzdělávacím metodám. Tohle je něco, co soukromé školy dokáží poskytnout mnohem lépe než školy státní, které často inovace vstřebávají pomaleji. Soukromé školy mohou také nabídnout příjemné zázemí, kvalitní vybavení a možnost extrakurikulárních aktivit a specializovaných programů, které přitahují pozornost rodičů i jejich dětí.

Co tedy rodiče chtějí jinak?

To je velice zapeklitá otázka, nechtěla bych generalizovat. Rodiče mohou mít a mají odlišné názory, co by na soukromých školách chtěli vidět jinak. Naštěstí existuje široká nabídka těchto škol, aby rodiče měli možnost pro své děti zvolit tu, která jim je svou myšlenkou a programem nejbližší a mohla tak splnit většinu jejich očekávání. Kdybych ale i přesto měla reagovat na nejčastější stížnosti nebo přání rodičů, jednalo by se o smysluplnost vzdělání, velikost tříd, bezpečnost, individualizované vzdělávání, zapojení rodičů do procesu vzdělávání svých dětí, modernizace technologií, důraz na rozvoj dovedností. Důležitá je pro ně také kvalita učitelů. A jak by se dal takový kvalitní učitel popsat? Měl by být motivován a schopen inspirovat žáky ve svých oborech, neustále se sebevzdělávat, což je klíčové. Měl by být schopen přizpůsobit výuku potřebám různorodé skupiny dětí a vytvářet podporující prostředí pro učení a rozvoj. Také by měl mít schopnost efektivně komunikovat a vytvářet důvěru a respekt ve třídě.

Proč by si tedy měl rodič vybrat právě Vaši školu?

Troufám si tvrdit, že důvodů je mnoho, ale zejména kvůli našemu kreativnímu přístupu ke smysluplnému vzdělávání, rozšířené výuce angličtiny a informačních technologií a v neposlední řadě také proto, že jako škola přistupujeme ke každému žákovi individuálně a s respektem. Zaměřujeme se na logické myšlení a myšlení v souvislostech, děti se u nás učí kriticky číst i myslet, jelikož tohle jsou podle nás klíčové dovednosti, které člověk ve světě 21. století nemůže postrádat. Naše škola se liší tím, že klade důraz na osobnostně-sociální rozvoj každého žáka, což nám umožňuje i nízký počet žáků ve třídě, který nepřesáhne 20. Jedním z hlavních prvků ZŠ SVAT je moderní výukové prostředí, které integruje nejnovější technologie a inovativní výukové metody. Preferujeme badatelsky orientovanou výuku, zážitkovou pedagogiku, vrstevnické učení a metody kritického myšlení. Poskytujeme bezpečné a podpůrné prostředí pro své žáky, kde se cítí jako součást komunity a mají možnost rozvíjet svůj potenciál naplno i díky formativnímu přístupu k hodnocení. Naším cílem je posílit vnitřní motivaci dětí k učení bez nutnosti užívání známek jako motivačního nástroje. Vedeme je také k sebehodnocení a plánování osobního rozvoje. Chceme, aby naše škola byla místem, kde se Vaše děti cítí inspirovány a podporovány ve svých snahách.

Mezi Vaše hlavní myšlenky patří rozšířená výuka angličtiny, logika, programování a moderní IT, zdravý životní styl a pohyb. Mohla byste nám to přiblížit v praxi?

Ano, ráda. Angličtinu vnímáme jako důležitý komunikační prostředek v rámci všech předmětů, i proto zapojujeme metodu CLIL do výuky. Jedná se o vyučovací metodu založenou na výuce školního předmětu prostřednictvím angličtiny, kdy si žák osvojuje znalosti v obou předmětech zároveň. Tato metoda podporuje výuku angličtiny v kontextu, vícejazyčnou kompetenci, rozvíjí kritické myšlení a připravuje žáky na mezinárodní prostředí. V rámci angličtiny také neustále motivujeme děti k aktivnímu užívání jazyka bez zábran a obav. Prostřednictvím hodin logiky budujeme u dětí pozitivní vztah k matematice. Vedeme je k osvojení si matematického myšlení, logického uvažování a schopnosti přemýšlet samostatně. Využíváme propracované metodologie Hejného matematiky. Pro lepší vhled do jejích principů pořádáme pro rodiče setkání, při nichž získají přesnější představu o komplexní koncepci výuky matematiky a logiky. V rámci výuky zařazujeme práci s informačními a komunikačními technologiemi, v předmětu informatika rozvíjíme u dětí od prvního ročníku efektivní a bezpečné základy programování. Podporujeme potřebu přirozeného pohybu každého dítěte zařazováním pohybových aktivit a možností pobytu venku nad rámec běžné výuky tělesné výchovy. Klademe důraz na zdravý životní styl a komplexní a pestrý rozvoj pohybových dovedností.

Ve školním roce 2024/2025 otevíráte i 6. třídu, jak budete vaši koncepci rozvíjet na 2.stupni?

Je to tak, od září na naší škole přivítáme i třídu šesťáků, na které už se moc těšíme a věříme, že u nás budou spokojeni i oni. Na druhém stupni budeme pokračovat ve stejném duchu jako na stupni prvním, vše bude v souladu s myšlenkami školy. Budeme se zaměřovat na pokročilé koncepty a jejich aplikace v různých oblastech, abychom poskytovali komplexnější a hlubší porozumění těmto tématům. Hodiny angličtiny budou opět navýšeny na maximum, staneme se Přípravným centrem Cambridge zkoušek, tudíž od nás žáci dostanou plnou podporu a konzultaci ke složení mezinárodní Cambridge zkoušky. Zájemcům budeme také nabízet pravidelné mapování pokroku v angličtině, což žákům pomáhá lépe porozumět svým úspěchům a nedostatkům a motivuje je k dalšímu rozvoji svých dovedností v cizím jazyce. Nabídneme i ochutnávku badatelské výuky, aby žáci zjistili, jak pracuje vědec při svém bádání. Při poznávání naší společnosti a její historie budeme pracovat na argumentaci žáků a jejich kritickém myšlení, budeme popisovat a hodnotit nejrůznější zdroje informací, zvažovat různá vysvětlení a podobně. Takové vzdělání žákům umožní lépe rozumět současnosti i lépe plánovat budoucnost. V rámci dějepisu, přírodopisu, matematiky i dalších předmětů s námi žáci budou mít možnost formou nejrůznějších výletů a exkurzí zažít vše z první ruky. Do výuky všech předmětů zařazujeme aktuální globální a environmentální témata. Otevíráme je s žáky formou zážitku a s využitím metod RWCT (kritického čtení a myšlení). Počítáme s vysokým stupněm participace žáků nejen v rámci projektového vyučování, ale i v životě školy. I na druhém stupni navážeme formativním hodnocením, žáci nebudou dostávat známky, ale užitečnou zpětnou vazbu, která je pro ně jakýmsi návodem, v čem se mohou zlepšovat a jak.

V čem vidíte přednosti vaší školy ve srovnání s víceletým typem gymnázia?

Oba typy škol mají své místo v systému vzdělávání, avšak přednosti naší školy spatřujeme zejména v individualizované péči o každého žáka, což nám umožňuje lepší sledování jeho pokroku a potřeb. Taky nevyvíjíme tlak na výběr studijního oboru, žáci mají více času na zvážení svých zájmů a schopností před tím, než se rozhodnou pro konkrétní obor. Zaměřujeme se na rozvoj různých dovedností, včetně komunikace, sociálních dovedností, kreativity a praktických dovedností, což může být pro žáky přínosné nejen v akademickém, ale i v osobním životě. Taktéž se snažíme zachovat rodinnou atmosféru školy, kde se všichni známe a je pro nás důležité, aby prostředí školy bylo méně konkurenční, což může snížit tlak na žáky a umožnit jim lépe si užívat učení. Každý žák má jedinečné potřeby a přednosti, a proto si myslím, že prostředí ZŠ SVAT bude vhodným pro jeho individuální rozvoj.

Vlastimil Blaťák