Povodí Moravy v Hanušovicích opravilo protipovodňová opatření a odtěžilo sedimenty

Povodí Moravy dokončuje opravu protipovodňových opatření na řece Moravě v Hanušovicích. Práce zvýšily úroveň protipovodňové ochrany, zamezily narušování břehů a umožní snazší údržbu vodního toku. Součástí stavby byla těžba sedimentů a proběhne výsadba více než stovky stromů.

Povodně na horním toku řeky Moravy mají specifický průběh s rychlým nástupem, kdy voda dosahuje vysokých rychlostí. Vysoké průtoky dokážou napáchat velké škody i na silných protipovodňových opevněních. Bez nich by voda lehce podemlela břehy a narušila jejich stabilitu, což představuje riziko zejména v obcích se zástavbou v blízkosti vodního toku. Postavená protipovodňová opatření je pak nutno pravidelně kontrolovat a provádět opravy tak, aby chránila životy, zdraví a majetek obyvatel. Povodí Moravy proto aktuálně provádí rozsáhlou opravu protipovodňových opatření v Hanušovicích. „Během několika posledních povodní došlo k postupnému poškození opevnění a protipovodňových objektů, dále došlo k sednutí koruny protipovodňových hrází. Proto jsme se také pustili do oprav tak, aby byla v Hanušovicích i nadále zajištěna ochrana před stoletou povodní,“ popisuje důvod oprav generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák. Součástí prací byla také těžba sedimentů a oprava stávajícího stupně.

V únoru 2022 proto Povodí Moravy zahájilo v korytě Moravy v Hanušovicích práce, jejichž cílem bylo zajistit bezpečnost obyvatel Hanušovic a jejich majetku před povodněmi. Práce probíhaly v zastavěné části města a v současnosti jsou těsně před dokončením. „Povodně na horním toku Moravy jsou velmi dravé. Proto jsme na obou březích toku provedli opravu jednotlivých částí opevnění, přespárování opěrných zdí, sanaci nátrží způsobených povodňovými průtoky a dosypání hrází. Dále jsme odtěžili sedimenty přímo z koryta Moravy, abychom předešli možnému vzdouvání hladiny vody při zvýšených průtocích,“ vysvětluje Gargulák

Součástí prací byla i kompletní rekonstrukce stupně mezi železničním a silničním mostem. Jeho význam spočívá právě ve zpomalení průtoku vody. Proběhla také oprava asfaltového povrchu na hrázi od soutoku s Brannou. Na jaře pak vodohospodáři vysadí na pozemcích města a v blízkosti vodního toku více než osm desítek stromů, mezi kterými nebude chybět javor mleč, javor klen, jeřáb ptačí, habr obecný, dub letní či tis obecný. Další tři desítky stromů byly vysazeny již v roce 2022.

Práce za téměř 13 mil. korun probíhaly na přibližně tři kilometry dlouhém úseku řeky Moravy v intravilánu Hanušovic, který začíná nad silničním mostem k ulici Nad Moravou, až po ostrůvek u čistírny odpadních vod. Investorem akce je Povodí Moravy, které opravy protipovodňových opatření financovalo z vlastních zdrojů. Kvůli financování byly práce rozděleny do dvou etap. První probíhala od února do listopadu 2022. Navazující etapa odstartovala v červnu 2023 a skončí výsadbou stromů na jaře 2024.

V posledních letech byl horní tok řeky Moravy zasažen povodněmi několikrát. Nejvýznamnějšími povodněmi za posledních pět let byly povodně v červnu 2020, které nejvíce zasáhly právě Šumpersko a Uničovsko. Ve dnech 7. až 9. června 2020 a následně 12. – 14. června zasáhly oblast v okolí Jeseníků intenzivní srážky s úhrny až 100 mm za 12 hodin. V oblasti došlo k prudkému vzestupu hladin vodních toků s dosažením 3. stupňů povodňové aktivity. Povodně postihly velkou část Olomouckého kraje a škody přesáhly půl miliardy korun. Například v Šumvaldu bylo povodní zasaženo 280 domů.

Tisková zpráva