Olomoučtí filharmonici ztrácejí důvěru v radnici. Otevřený dopis primátorovi!

Ve čtvrtek 18. ledna se v olomoucké Redutě uskutečnilo další setkání zaměstnanců Moravské filharmonie Olomouc s náměstkem pro kulturu a školství Viktorem Tichákem ve věci sloučení orchestrů Moravské filharmonie a Moravského divadla. Tichák přišel hudebníkům představit tzv. manažera sloučení, jímž má být ředitel Moravského divadla Gerneš.

David Gerneš by dle důvodové zprávy, kterou Tichák předložil na posledním zasedání zastupitelstva města Olomouce, měl připravit celý kontroverzní proces sloučení či splynutí dvou příspěvkových organizací města – Moravské filharmonie Olomouc a Moravského divadla Olomouc a to po právní, formální a také provozní stránce. Mezi filharmoniky ale jeho jméno vzbudilo rozčarování.

Hudebníci upozorňují na střet zájmů

„Jednotícím prvkem nespokojených hlasů zaměstnanců byl možný a vysoce pravděpodobný střet zájmů pana ředitele Gerneše. Dle filharmoniků totiž, jakožto současný ředitel MDO, není už z podstaty věci schopen dostát požadavku rovného přístupu k oběma organizacím v rámci následného procesu slučování a zdaleka nejen to,“ uvedl pro média Jakub Látal, mluvčí základní organizace UNIE Moravské filharmonie.

„Mějme na paměti, že již v březnu tohoto roku by dle důvodové zprávy mělo být vyhlášeno výběrové řízení na ředitele budoucí nové zastřešující organizace, sdružující MFO a MDO. Bude pan ředitel Gerneš aspirovat i na tuto pozici? Jaká bude přesná role, velikost a autonomie a způsob fungování MFO v nové instituci?“ uvedl Látal.

Stále není dán jasný cíl transformace, tvrdí filharmonici – a píší primátorovi

Filharmonici v debatě opakovaně poukázali mimo jiné i na fakt, že nejistota plynoucí z nejasné budoucnosti se musí časem zákonitě projevit nejen na rozsahu nabízených kulturních služeb, ale hlavně na jejich kvalitě, neboť už v současné době se začíná projevovat tendence odlivu špičkových hráčů do těles s předvídatelnější budoucností.

„Tyto a další otázky se ozývaly z řad rozmrzelých zaměstnanců, ale bohužel zůstaly bez kontrétních odpovědí. Pan náměstek Tichák s ředitelem Gernešem představili pouze jediné nové stanovisko a sice, že ona tolik skloňovaná analýza bude v dalším procesu pouze inspirací, nikoliv dogmatem pro další kroky. Reálně tedy stále není dán jasný cíl transformace, tím méně jak k němu dospět. Výsledkem debaty bylo zklamání a rozhořčení zaměstnanců nad způsobem optimalizace kulturních příspěvkových organizací města. Na základě vyznění celého setkání, ztráty důvěry a jmenování ředitele MDO pana Davida Gerneše do funkce manažera sloučení zaměstnanci MFO deklarují několik následných kroků,“ dodal Látal.

Jedná se především o zaslání otevřeného dopisu primátorovi města Olomouce panu Miroslavu Žbánkovi. Následovat má Abonentní koncert filharmonie oděné v protestních tričkách „My jsme MFO“, kterými zaměstnanci vyjadřují zásadní nesouhlas se způsobem řešení financování a budoucího fungování MFO, spuštění facebookového profilu „My jsme MFO“, který bude přinášet aktuální informace ohledně vývoje slučování organizací a napomůže veřejné debatě, která se díky nedostatku informací nikterak neodehrála, a zorganizování speciálního vystoupení pro sympatizanty a podporovatele MFO. Výtěžek z této akce pak má být předán jako symbolická pomoc statutárnímu městu Olomouc, při řešení tíživé situace financování zřizované kultury.

Otevřený dopis primátorovi města

Vážený pane primátore,

obracíme se na Vás tímto otevřeným dopisem, protože nám už došla trpělivost.
Doposud byli všichni zaměstnanci Moravské filharmonie v rámci Vámi započatého hledání budoucíhomodelu jejího fungování velmi korektní, kultivovaní, loajální a velice zdrženliví na to, o jak závažnou azásadní problematiku se jedná, a to jak vůči svému vedení (tj. řediteli Harmanovi), svému zřizovateli, (tj. Vám a městské radě), tak i veřejnosti (tj. médiím a občanům).

Tato etapa a zejména tento přístup zaměstnanců MFO nyní končí. Není cílem tohoto dopisu znova a znova předkládat argumenty, oponentury i věcné návrhy dalšího postupu, které jsou opačného charakteru, anebo i jen ne zcela v souladu s tím, co Vaše koalice od počátku prosazuje, protože jich bylo vyřčeno i jinak publikováno z nejrůznějších stran víc než dost. Již více než rok trvá proces, který Vaše politická reprezentace zahájila s proklamací pečlivé a transparentní komunikace a debaty. A kde tato komunikace a debata je? Jak vypadá? Kdo dnes ví, proč se celá reforma vlastně dělá?

S veřejností, jak laickou i odbornou, se nejenže na dané téma nikdo nebavil, nenabídl jí možnost se takto zásadní debaty účastnit, ale ani ji jasně a transparentně nesdělil, co přesně, jak a kdy se stane. O samotných zaměstnancích filharmonie pak ani nemluvě. Pracovní skupinu coby privilegovaný výběr (na základě čeho vlastně?), a která se mimochodem sešla jednou(!), pětiminutové příležitosti pro veřejnost na zastupitelstvech atd. rozhodně nelze akceptovat jako řízenou a svědomitě vedenou debatu ve veřejném prostoru. Ostatně logickým a přirozeným důsledkem absence této veřejné debaty pak jsou vznikající petice osobností, příspěvky běžných občanů do médií, tleskání posluchačů do proslovů atd… Dosavadní komunikace je ze strany radnice vedena po všech stránkách špatně a především zcela neadekvátně.

Je jistě legitimní tvrdit, že hledání koncepčního řešení budoucí existence příspěvkových organizací jesoučástí Vašeho programového prohlášení. Méně už pak ale obstojí, že některé aspekty, názory, doporučení atd. v rámci celého procesu jsou přehlíženy. Vnímáme, že chcete věc řešit s určitou razancí, ovšem coby čistě politické rozhodnutí by toto mělo být výsledkem určitého konsensu, a na ten je potřeba péče a času.
Chceme Vám proto sdělit, že ve světle dosavadního vývoje pan náměstek Tichák se svým týmem pozbyl naši důvěru a jako zástupci zaměstnanců se nadále odmítáme účastnit jeho interních setkání, které byly v minulosti iniciovány jak z jeho, tak i z naší strany. Jak se ukázalo, nevedla k ničemu, co by na celý proces mělo sebemenší vliv. Nevidíme pro budoucnost žádnou garanci čehokoliv. Garanci, jejíž poskytnutí by pomohlo celou reformu odůvodnit a která by pak snad napomohla akceptovat nutnost reformy samotné. Naopak, všechny dosavadní obavy – od těch objektivně legitimních, až po ty nejvíc konspirační, se zatím daří úspěšně umocňovat. Jmenování ředitele divadla do funkce manažera slučování je poslední pomyslnou kapkou. Ve světle této okolnosti dalším krokem bude, že se celá „reforma budoucího rovnocenného uspořádání a existence obou institucí v celé jejich šíři“ smrskne na personální restrikce v orchestrech, a ostatní soubory a složky zůstanou nedotčeny, jakkoli v některých tolik diskutovaných ukazatelích analýzy i tyto součásti provozů mají své rezervy, často i větší než samotné orchestry.
Věříme, že výše uvedené obavy i výhrady vnímáte nejen jako legitimní ve vztahu k současné situaci i dosavadnímu vývoji, ale zejména jako snahu a apel na zamezení destruktivního vývoje věcí.
Žádáme proto Vás, čelního představitele současné politické reprezentace města, který je a vždy bude tím, kdo bude veřejností i historií s jakýmkoliv zásadním krokem města spojován především, abyste do celého procesu aktivně vstoupil. Žádáme Vás, abychom se společně setkali za účelem narovnání a vyjasnění elementárních otázek, motivů a důvodů nejen celého záměru, ale také samotného procesu, jeho jednotlivých kroků a zejména jejich skutečné obsahové náplně. Žádáme Vás o to mj. i proto, aby bylo možno narovnat a sladit komunikaci celé věci mezi radnicí, zaměstnanci i veřejností. Na závěr považujeme za korektní uvést, že tento otevřený dopis jsme přiložili jako přílohu tiskového sdělení, které jsme coby zástupci zaměstnanců rozeslali médiím poté, co byl na půdě filharmonie náměstkem Tichákem oficiálně představen a do funkce uveden manažer slučování, pan David Gerneš.

Informace, že se na Vás tímto otevřeným dopisem obrátíme, je totiž v tiskovém sdělení uvedena.

S pozdravem
Bc. Josef Vláčil – předseda ZO UNIE orchestrálních hudebníků MFO
MgA. Vojtěch Pospíšil, Ph.D. – předseda OKAF

 

Vlastimil Blaťák