Volba prezidenta se blíží. O voličský průkaz žádejte do 11. ledna

Lidé, kteří nebudou v době prezidentských voleb doma, mohou požádat o voličský průkaz, se kterým lze hlasovat v jakékoliv volební místnosti v ČR i zahraničí. Volič musí podat žádost o vydání průkazu buď osobně nejpozději 11. ledna 2023 do 16 hodin na obecním úřadě podle místa trvalého pobytu nebo podáním doručeným obecnímu úřadu nejpozději do 6. ledna 2023.

Podání přitom musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem nebo v elektronické podobě zasláno datovou schránkou voliče. První kolo voleb se koná 13. a 14. ledna 2023.

Obecní úřad voličský průkaz předá osobně voliči po předložení platného dokladu totožnosti nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, nebo ho, v případě písemného podání, voliči zašle na jím uvedenou adresu. K předání voličského průkazu voliči či k jeho zaslání poštou může dojít nejdříve dne 29. prosince 2022.

Voličské průkazy na obě kola

Voliči budou vydány voličské průkazy na obě kola volby prezidenta, pro každé kolo jeden. Požádat o vydání voličského průkazu pouze pro druhé kolo volby prezidenta lze písemným podáním s úředně ověřeným podpisem voliče nebo prostřednictvím datové schránky nejpozději do 20. ledna 2023 a osobně nejpozději dne 25. ledna 2023 do 16 hodin.

Druhé kolo prezidentských voleb se koná v případě, že žádný z kandidátů nezíská v prvním kole nadpoloviční většinu hlasů. Plánováno je na 27. a 28. ledna. Hlasovací lístky na druhé kolo lidé obdrží ve volební místnosti. Na první kolo je dostanou do schránek. Ministerstvo vnitra k prezidentským volbám připustilo devět kandidátů, stejně jako před pěti lety.

V případě dlouhodobého pobytu v nemocnici, domově pro seniory či psychiatrické nemocnici se volič může nechat zapsat do zvláštního seznamu voličů prostřednictvím tohoto zařízení. Hlasuje pak do přenosné volební schránky, se kterou za ním přijdou členové okrskové volební komise. Lidé mohou také ze závažných, zejména zdravotních důvodů, požádat městský úřad nebo ve dnech voleb okrskovou komisi o hlasování mimo volební místnost. V takovém případě vyšle volební komise k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou.

Volit může občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let. Volič je povinen prokázat volební komisi svou totožnost a státní občanství ČR.

Miroslav Hladiš