Že jsou zahrádky v bermě řeky, je mystifikace, říká Václav Čermák

Vodohospodář Václav Čermák zpracoval před čtyřmi lety velmi precizní alternativní studii IV. etapy protipovodňových opatření v Olomouci na Nových sadech tak, aby splnila požadovanou míru protipovodňové ochrany, a současně zachránila zahrádkářskou kolonii na břehu řeky.

Přestože by jeho návrh navíc vyšel městskou kasu téměř o polovinu levněji, Povodí Moravy ani olomoucká radnice se ale tímto projektem prakticky nezabývaly, v poslední době však naopak především ze strany Povodí Moravy zaznělo několik velmi nekonkrétních výtek. Co doopravdy říká Čermákova studie o situaci na Nových sadech?

Před čtyřmi lety jste pro zahrádkáře zpracovával alternativní projekt IV. etapy protipovodňových opatření Olomouce, který splňoval protipovodňovou funkci, ale i ušetřil značné prostředky oproti projektu Povodí Moravy. Jaké byly Vaše návrhy a jaká byla úspora?

Již při naší první návštěvě nám bylo zřejmé, že levobřežní řešení objednané zahrádkáři je výhodnější. Předností levobřežního řešení je větší šířka území, umožňující ve větší míře provádět úpravy za účelem zvýšení průtočnosti území, komplexní řešení revitalizace krajiny a rozmístění vodních ploch po celé ploše, vč. revitalizace obou břehů ramen řeky. Nezdálo se nám vhodné zasahování do cenného biotopu pravobřežního pásu řeky Moravy a zahrádek, nejvýznamnějšího prvku jinak chudé kostry ekologické stability krajiny. Z technického hlediska se nám jevilo riskantním zahlubování terénu v těsné blízkosti paty svahu pravobřežní hráze. Našim cílem bylo maximální zvětšení kapacity průtočného aktivního inundačního území (území zaplavované při povodních) a tím snížení úrovně hladin velkých vod. Pomocí úprav současně vytvořit podmínky pro vznik pestrého vodního biotopu. Oproti návrhu Povodí Moravy tento návrh umožní snížení levostranné hráze a upuštění od rekonstrukce pravobřežní hráze.

Pan Bělaška z Povodí Moravy tvrdí, že „Varianty zahrádkářů byly účelově zpracované, nebyly podloženy potřebnými daty“. Co vy na to?

Důvodem zpracování varianty zahrádkářů byl trvalý odpor zástupců Povodí Moravy odmítajících řešení se zachováním zahrádek.  Opakované žádosti zahrádkářů na vypracování jiné varianty odbývali nepříslušnými argumenty a zaštiťujíc se veřejným zájmem nekompromisně trvali na likvidaci zahrádek. Proto byli zahrádkáři nuceni z osobních peněz pořídit  variantu, řešící ponechání zahrádek při dodržení požadovaných parametrů Povodí Moravy. V této souvislosti je třeba poznamenat, že působnost zodpovědných institucí je nutno vykládat jako jejich činnost, nikoli zúženě jako oblast uplatňování vrchnostenských pravomocí. Není jasné, o která data jde. Proto mohu jen konstatovat, že naše studie byla opatřena všemi potřebnými daty na úrovni původní varianty Povodí Moravy.

Komunikoval s Vámi někdo z Povodí Moravy nebo z Magistrátu poté, co jste studii odevzdal? Zahrádkáři tvrdí, že s nimi nekomunikoval nikdo a nyní se s odstupem let dozvídají, že Váš projekt byl nekvalitně zpracován, současně ale Povodí Moravy přebírá některé jeho prvky do svého.

Na jednání jsme byli pozváni Magistrátem pouze jednou. Na všechny připomínky a otázky jsme písemně odpověděli. Reakci jsme však ani od Povodí Moravy neobdrželi. Jedno námi vyžádané jednání, ohledně správnosti hydrotechnických výpočtů, proběhlo se zástupci Povodí Moravy, kteří písemně potvrdili, že výpočty nevykazují základní chyby. Na informaci typu: „Někdo, neví se kdo, o vaší studii tvrdí, neví se co.“ neumím reagovat. K tomu mohu jen říci, že naši studii nemůže objektivně hodnotit osoba předpojatá. Rád odpovím na konkrétní kritiku konkrétní osoby nebo se zúčastním odborné i laické diskuse.

Pro jedno olomoucké médium se vyjádřil investiční ředitel Povodí Moravy Ing. Bělaška, že projekt od zahrádkářů (to je váš) ochranu proti povodni nezajistí. Co si o tom myslíte?

Náš návrh zajišťuje protipovodňovou ochranu pro stejný návrhový průtok jako varianta Povodí Moravy. Vzhledem k tomu, že se nám díky rozsáhlému zvětšení průtočného profilu podařilo snížení úrovně povodňových hladin, bylo možné oproti návrhu Povodí Moravy snížit levostrannou hráz a upustit od nákladné rekonstrukce pravostranné hráze.

Projekt Povodí Moravy hovoří o pravobřežních úpravách v bermě řeky. Jedná se v případě zahrádek o bermu? 

 Jde o mystifikaci pomocí níž se Povodí Moravy snaží přesvědčit zainteresované instituce, že koryto řeky Moravy sahá přes zahrádky až za vnější patu pravostranné hráze a  zahrádky v korytě být nesmí. Opírá se o státní normu Názvosloví v hydrotechnice podle níž je berma částí koryta. Opomíjí však ustanovení §44 Vodního zákona: „Protéká-li vodní tok po pozemku, který je evidován v katastru nemovitostí jako vodní plocha, je korytem vodního toku tento pozemek. V katastru nemovitostí je vodní tok – koryto vodního toku, v daném úseku, vymezeno břehy řeky Moravy a tedy zahrádky nejsou na bermě ani v korytě.

Povodí Moravy a město Olomouc svorně tvrdí, že zahrádky musejí pryč, protože jsou v záplavové zóně. Je to nutný důvod k jejich likvidaci z pohledu vodohospodáře?

Ze zákona nelze z uvedeného důvodu zahrádky zlikvidovat, což vyplývá z § 67 odst.1 Vodního zákona: „V aktivní zóně záplavového území se nesmí umísťovat, povolovat ani provádět stavby…..“ Omezení v záplavových územích se tedy netýká již postavených staveb. Nelze ukládat povinnosti nad rámec zákona a to ani podzákonnými předpisy, např. Plánem pro zvládání povodňových rizik.

Zahrádkáři se bijí za zachování kolonie, která podle nich protipovodňovým úpravám nijak nebrání a nezadržuje povodňovou vodu. Je toto tvrzení opodstatněné, například vašimi výpočty?

Podle našeho návrhu není třeba provádět protipovodňová opatření na pravém břehu, což jsme prokázali výpočtem. V případě původní varianty Povodí Moravy by bylo nutné pro rekonstrukci hráze zabrat trvale a dočasně pás šířky do 10m, samozřejmě při šetrném řešení. Problematické je uvádět, že terénní úpravy (krátká paralelní ramena, prohlubně apod.) na ploše zahrádek mají funkci protipovodňovou a současně i revitalizační. Pravý břeh řeky Moravy je náplavový. Sníženiny se postupem doby budou zazemňovat a zarůstat bujnou vegetací a oproti dnešnímu stavu se odtokové poměry na pravém břehu mohou zhoršit. Pokud by likvidaci zahrádek zdůvodňovalo Povodí Moravy potřebou protipovodňových úprav, muselo by jejich účinek podepřít hydrotechnickým výpočtem. Původní studie zlepšení odtokových poměrů na pravém břehu neprokázala.

Vlastimil Blaťák