Zahrádkáři se odvolali, poukazují na zmatečnost argumentace úředníků

Stavební záměr – zatím nikoli stavební povolení, jak uváděla některá média – již v březnu letošního roku schválil olomoucký Magistrát ve věci IV. etapy protipovodňových opatření na řece Moravě. Bagrování koryta má ovšem padnout za oběť zahrádkářská kolonie.

Zahrádkářská kolonie Morava na pravém břehu řeky na Nových sadech je v ohrožení již několik let kvůli plánované IV. etapě protipovodňových úprav. Zahrádkáři jsou již několik let ve výpovědi, město jim dosud individuálně umožňuje používání zahrad až do okamžiku zahájení stavebních prací. projekt tak, jak jej prosazuje olomoucká radnice a Povodí Moravy, považují zahrádkáři za nesmyslný a předražený. Reagovali proto před několika lety vyhotovením vlastního projektu, který při zachování protipovodňové funkce dokázal kolonii zachránit, a byl pro olomouckou radnici asi o jednu třetinu levnější.

Přípravy ale přesto pokračují podle původních plánů, ve věci již letos byl vydán stavební záměr. Zahrádkáři se nyní proti rozhodnutí, vydaném Magistrátem města Olomouc, odborem životního prostředí, oddělením vodního hospodářství pod č. j. SMOL/045895/2022/OZP/VH/Skb, sp. zn. S-SMOL/258990/2020/OZP ze dne 21. 03. 2022 odvolali.

V textu odvolání se kromě věcných výhrad ohrazují mimo jiné i proti nesrozumitelnosti schvalovacího textu, který považují za záměrně matoucí. „Především první část (mělo by se jednat o výrokovou část) uvádí několik bodů, v nichž jsou uvedeny další body, které se dále rozpadají do dalších bodů označovaných stále stejnými římskými a arabskými číslicemi, čímž vzniká doslova zmatečný, nesouvislý a nepřehledný text, který v podstatě nelze číst. Většina textu není pro výrokovou část podstatná. Dále z odůvodnění není zřejmé, ke které části výroku se vztahuje, a jedná se o jakýsi globální textový monolit, do kterého jsou vložené bez přehledného systému spíše argumenty, než skutečnosti odůvodňující výrokové části rozhodnutí. Rovněž vypořádání námitek a popis průběhu řízení je nesourodé a nepřehledné,“ uvádí se v odvolání.

Veřejně prospěšná stavba, jejíž veřejná prospěšnost není nijak odůvodněna, tvrdí zahrádkáři

Projekt IV. etapy protipovodňových úprav na Nových sadech byl jeho tvůrci dodatečně rozdělen na dvě etapy, z nichž jedna se týká samotných protipovodňových úprav koryta řeky (definovaného katastrem nemovitostí, pozn. red.), druhá pak navazujícími tzv. přírodě blízkými opatřeními v okolí řeky. Stavba je označena jako veřejně prospěšná a tak ji správní orgán v rozhodnutí deklaruje. V napadeném rozhodnutí však není prospěšnost nijak zmiňovaná. Argumenty účastníků řízení, které se týkaly principu účelnosti stavby, se správní orgán nezajímal a při rozhodování se striktně držel pouze projektové dokumentace,“ uvádí se v textu odvolání. Veřejná prospěšnost stavby je podle zahrádkářů vzhledem k rozsahu projektu a způsobu provedení pouze deklarativním prohlášením bez reálného základu.

Postup Magistrátu zcela ignoruje zahrádkářský zákon, říkají stěžovatelé

Stavba podle zahrádkářů, kteří bojují za svou kolonii již dlouhou řadu let, zcela a trvale likviduje zahrádkářskou kolonii. Vydávající orgán se podle nich navíc vůbec nezabýval Zahrádkářským zákonem, přestože byl v průběhu řízení na jeho znění upozorňován. Zahrádkářská činnost je podle § 2 tohoto zákona veřejně prospěšnou činností a úkolem obcí je podle § 8 odst. 2 téhož zákona podporovat zahrádkářskou činnost. „Správní orgán se uvedeným zahrádkářským zákonem nezabýval, ač to bylo jeho povinností pro objektivní rozhodování. V tomto směru musíme připomenout, že město Olomouc přislíbilo jednotlivým zahrádkářů, potažmo místní organizaci zahrádkářského svazu náhradní pozemky. Tento slib však nedodrželo, proto v důsledku vydaného rozhodnutí zahrádkářská organizace zaniká, což je v rozporu s účelem zahrádkářského zákona,“ uvádějí ve svém odvolání zahrádkáři a usilují o úplné zrušení vydaného rozhodnutí.

Vlastimil Blaťák