Jak je to vlastně s trháním medvědího česneku? Můžete, nebo ne?

Divoká jarní zelenina s téměř zázračnými účinky. Takto je prezentován stále populárnější česnek medvědí. A tak další a další zájemci rozšiřují řady tradičních konzumentů. Občas však můžeme narazit na informace o jeho ochraně a tedy i zákazu trhání. Ne všichni v tom mají jasno a informační chaos prohlubují někdy i nepřesné novinové články. Jak je tomu přesně v Litovelském Pomoraví?

Česnek medvědí nepatří mezi druhy jmenovitě chráněné zákonem o ochraně přírody (zákon č. 114/1992 Sb.). Není tedy tzv. zvláště chráněným druhem a na rozdíl od např. bledulí nebo sněženek ho trhat lze stejně jako např. kopřivy a další běžné rostliny.

Jiná je však situace v některých chráněných územních. V přírodních rezervacích (PR) a národních přírodních rezervacích (NPR) zákon sběr rostlin přímo zakazuje (§ 29 odst. i a § 34 odst. e) a na jejich území tedy česnek medvědí trhat nelze, to ale ani například zmíněné kopřivy. Pro upřesnění ale dodejme, že v přírodních rezervacích se zákaz sběru netýká lesních plodů a tak kupříkladu maliny sbírat lze.

Uvnitř CHKO Litovelské Pomoraví jsou tyto PR a NPR

Mapu přírodních rezervací a národních památkových rezervací v Litovelském Pomoraví najdete zde. Jedná se o lokality přírodních parků Doubrava, Hejtmanka, Kačení louka, Kenický, Litovelské luhy, Panenský les, Plané loučky, U spálené, a dále národní přírodní rezervace Ramena řeky Moravy a Vrapač.

Dále u některých přírodních památek (PP) případně národních přírodních památek může být sběr rostlin zakázán (resp. vázán na souhlas orgánu ochrany přírody) bližšími ochrannými podmínkami, které jsou stanoveny v jejich vyhlašovacích předpisech. Uvnitř CHKO Litovelské Pomoraví je tato situace u přírodních parků Častava, Hvězda, Kurfürstovo rameno, U přejezdu, U senné cesty a V Boukalovém.

Maloplošná zvláště chráněná území jsou označena na přístupových cestách státním znakem a vyznačen je, pomocí červených pruhů umístěných obvykle na stromech, i průběh jejich hranice.

A konečně je ještě potřeba dodat, že na všechny rostliny i živočichy se vztahuje tzv. obecná ochrana vymezená v zákoně v § 5. V něm je stanoveno, že orgán ochrany přírody může zakázat nebo omezit takovou činnost, která by mohla způsobit ohrožení daného druhu, narušení jeho rozmnožovacích schopností, zánik jeho populace nebo zničení ekosystému, kterého je součástí. Jde tedy o nástroj, kterým je možné regulovat např. případné příliš intenzivní rozsáhlé trhání česneku medvědího pro komerční účely. A to i mimo jakákoliv chráněná území.

-red-