Vlk přejetý u Olšan k nám přišel z Alp. Odhalila to analýza DNA

V lednu byl u Olšan u Prostějova nalezen přejetý vlk. Ukázalo se, že na Moravu přišel z Alp. Jeho dlouhá cesta mohla skončit v Bavorsku, kde bylo dokonce vydáno povolení k jeho odstřelu, jelikož byl považován za problematického jedince. Toto povolení bylo sice posléze zrušeno, život ale vlkovi nezachránilo. Dorazil nakonec až na Hanou, kde jeho pouť skončila pod koly aut na rychlostní silnici.

V dřívějších dobách by původ zvířete zůstal záhadou. Dnešní genetika však nabízí velké možnosti. První volbou je mitochondriální DNA, soubor genů, které se předávají po mateřské linii a které využívají např. i genografické firmy pro určení ženské větve rodokmenu. Tato analýza u nalezeného zvířete odhalila původ z alpské populace. Tato linie vlků pochází ze zvířat přeživších v Apeninách a v posledních letech se jednotlivci zatoulávají i do Německa nebo České republiky. Na území České republiky se vyskytují převážně jedinci z populace středoevropské nížinné a z populace karpatské.

Pavel Hulva, molekulární ekolog z Univerzity Karlovy, dodává: „Další detaily o původu zvířete umožnila analýza mikrosatelitů a mezinárodní spolupráce. V rámci konsorcia CEwolf, které sdružuje evropské laboratoře zaměřené na genetiku vlka, jsme v minulosti standardizovali metodiku, takže můžeme sledovat přeshraniční pohyb zvířat. První záchyt tohoto zvířete máme ze západu rakouských Alp z konce listopadu loňského roku z kadaveru volně žijící staré laně, kterou vlk ulovil. Další volně žijící, tentokrát mladou laň tento jedinec ulovil o tři dny později. Potom existuje několik dalších záchytů z Tyrolska a Bavorska z trusu a stržených ovcí. Zvíře tak během necelých dvou měsíců urazilo minimálně 600 kilometrů.”

V médiích byl tento vlk prezentovaný jako problematický jedinec s tím, že bylo vydáno povolení k odstřelu. AOPK ČR získala informace od bavorské Agentury ochrany přírody, ze kterých vyplývá, že na tohoto konkrétního jedince bylo skutečně ve správním okresu Horní Bavorsko vydáno povolení k odstřelu, ale bylo po odvolání nevládní organizace po třech dnech zrušeno. Nejednalo se podle všeho o problematického jedince. Útoky na hospodářská zvířata, za něž je tento jedinec v Bavorsku zodpovědný, představují 11 ovcí a koz. Ve všech případech se jednalo o nedostatečně zabezpečená zvířata. Při těchto útocích byly odebrány stěry DNA z kořisti, stejně jako z ulovené zvěře na území Rakouska (2 samice jelena evropského) a dále byl odebrán vzorek trusu po hlášení pohybu jedince vlka v Rakousku.  Na základě provedené analýzy a srovnání vzorků v rámci konsorcia CEwolf se prokázalo, že se jedná o téhož jedince. Jeho cesta skončila 17. ledna 2022 u Olšan u Prostějova, kde byl nalezen pravděpodobně po srážce s autem.

„To, že se vlci mohou pohybovat na velké vzdálenosti, je díky telemetrickým a genetickým metodám výzkumu známo. Vlk původem ze Šumavy byl v roce 2018 sražen autem nedaleko Hamburku [1], z Německa pocházející vlk Alan se během šesti měsíců dostal ze Saska do Běloruska a urazil vzdálenost větší než 1500 km. Slovinský vlk Slavic během 98 dnů urazil minimálně 1176 km, než se usadil v italských Alpách, kde následující rok založil smečku s alpskou vlčicí [2],“ konstatuje Jindřiška Jelínková z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Naše kulturní krajina je hustě protkána zástavbou a sítí silnic, které pro volně žijící živočichy představují obtížně překonatelné bariéry. Doprava je tak jedním z podstatných faktorů, které pohyb velkých savců limitují. Na komunikacích samozřejmě nehynou jen vlci, ale řada dalších druhů zvířat.

-vb-