Spor o „zbytečně“ proplacených 6 milionů: UP slíbila externí audit, byl zadán jen interní

Když v lednu loňského roku schválil Akademický senát vznik nového vysokoškolského ústavu CATRIN, začalo jít mimo mnohé jiné o to, jak převést desítky zaměstnanců z jednotlivých fakult pod nový ústav. Vše nasvědčuje tomu, že vedení Přírodovědecké fakulty v čele s děkanem Martinem Kubalou se snažilo tento proces zablokovat a lidem, kteří potřebovali přejít, znepříjemnit život do neúnosné míry. „Cíl byl asi jednoznačný: udělat všechno pro to, aby nový ústav nemohl řádně fungovat,“ říká náš zdroj, pracující nyní ve výzkumu CATRIN. Přeje si zůstat anonymní, redakce jeho identitu zná.

Jednou ze zajímavých kapitol celého sporu o CATRIN jsou nucené výpovědi zaměstnanců Přírodovědecké fakulty (namísto obvyklého převedení na jiné pracoviště v rámci UP), které vyústily v nutnost proplatit jim s koncem jedné pracovní smlouvy a se začátkem druhé u stejného zaměstnavatele nevyčerpané dovolené; částku za takto zbytečně vynaložené prostředky odmítla UP zveřejnit a s odkazem, že se jedná o obtížně vyhledatelnou informaci, podmínila její vydání zaplacením částky 6 150 korun. Podle odhadů by přitom mohlo jít přibližně o 6 milionů, které tak Přírodovědecká fakulta musela lidem proplatit, nyní však po CATRIN žádá kompenzace. Poptávka po auditu, který by objasnil takto pravděpodobně zbytečná vydání, plynoucí pouze z války o CATRIN, vyznívá – i přes doložitelné přísliby – do ztracena.

Děkan Kubala: Kdo chce přejít na CATRIN, musí dát výpověď!

Zaměstnanci Přírodovědecké fakulty tak dostali hromadný e-mail s informací, že pokud chtějí přejít pod CATRIN, musejí dát výpověď. To je ovšem velmi nezvyklý postup, protože fakulta sama nemá právní subjektivitu, a de facto se jednalo o přesun zaměstnance v rámci jednoho zaměstnavatele – Univerzity Palackého. Tyto situace se obvykle řeší smluvně dodatkem k pracovní smlouvě, přeřazením na jinou pracovní pozici, a i tehdejší rektor v návaznosti na Kubalův e-mail konstatoval, že nikdo dávat výpověď nemusí. Sami zaměstnanci měli strach výpovědi dávat, zvláště v situaci, kdy na UP zuřila de facto válka.

Situace se v dramatickém čase vyvrbila asi tak, že z přibližně 240 lidí jich přibližně dvacet výpověď skutečně dalo – načež jim děkan Přírodovědecké fakulty rozkázal vzít klíče od budov. Redakce Hanáckých novinek má k dispozici e-mailovou korespondenci děkana Kubaly vůči (v tu chvíli) již bývalým zaměstnancům, v níž pan děkan „nařizuje, aby byl zajištěn vstup do budovy a zejména do laboratoří tak, aby v nich nemohly pracovat osoby, které nejsou ani zaměstnanci ani studenty PřF UP,“ s tím, že bude situaci namátkově kontrolovat. Budovy a veškerý majetek jsou přitom v majetku Univerzity Palackého, nikoli samotné Přírodovědecké fakulty.

Na začátku roku 2021 pak postupně podalo výpověď dalších zhruba sto lidí, čemuž předcházela poměrně nepřehledná bitva mezi rektorátem a děkanátem PřF o to, které dokumenty ohledně výpovědí nebo přeřazení na jinou pozici jsou vlastně platné; namísto, aby se počátkem letošního roku situace uklidnila, naopak problémy teprve začaly. A týkaly se nedočerpaných dovolených.

Chcete veřejnou informaci? Zaplaťte 6150 korun, řekla Univerzita

Podle mnohačetných svědectví zaměstnanců byl postup děkanátu v podstatě dlouhodobým nátlakem na zaměstnance, kteří se tak stali nechtěnými rukojmími boje o CATRIN. Tak se stalo, že ti zaměstnanci, kteří nestihli (anebo se báli) dát výpověď už v lednu, narazili na vyměněné zámky od svých pracoven; známá kauza světlušek, které vědci zkoumali po generacích dvacet let a nyní hrozil jejich úhyn, byla jen jednou z mnoha, byť nejvážnější a nejviditelnější. Některé vědce odmítá fakulta pustit do laboratoří dodnes.

Potom vyvstal problém s nevyčerpanými dovolenými. U podaných výpovědí jednotlivých zaměstnanců běžela dvouměsíční výpovědní lhůta, a nedočerpané dovolené nebyla vůle převést na nvé pracovní smlouvy, tudíž musely být proplaceny – přestože následující den titíž lidé pracovali podle nové smlouvy u stejného zaměstnavatele.

O kolik peněz přesně šlo, se nedozvíme – právní oddělení UP odmítlo tuto informaci na základě podaného dotazu podle „stošestky“ vydat, neboť se jedná o „obtížně vyhledatelnou informaci“, a žádalo uhradit 6 150 korun, jen za vyhledání této informace. Problém byl současně i v tom, že na PřF v tu dobu neexistovaly plány na čerpání dovolené, některé nevybrané se tudíž nakumulovaly. V součtu všech zaměstnanců, kteří podali nucenou výpověď mohlo jít přibližně o šest milionů korun.

Kde vzít šest mega? PřF: budeme po CATRIN požadovat kompenzace!

V současných dnech všechno nasvědčuje tomu, že Přírodovědecká fakulta dovolené proplatila, ale žádá tento výdaj vykompenzovat po nově vzniklém ústavu CATRIN. Podle Zápisu č. 14/2021 ze zasedání Akademického senátu Univerzity Palackého v Olomouci dne 30. června 2021 žádá fakulta po výzkumném ústavu celkovou kompenzaci ve výši 20 milionů, a to za náklady, které fakultě vznikly v souvislosti s převodem zaměstnanců na CATRIN. V této částce by mělo být „schovaných“ i zmíněných cca 6 milionů za proplácené dovolené. Po bouři, kterou na Univerzitě tento požadavek způsobil, přislíbil nový rektor UP v citovaném zápise externí audit. „Částka 20. mil. Kč vycházela z kvalifikovaného odhadu PřF UP, byla projednána na setkání vedení UP a zástupců obou součástí. Výsledky auditu očekáváme vcelku v krátkém termínu, souběžně probíhá také audit na rektorátu UP. Vyjádřil se (rektor UP, pozn. VB) také k rozložení položek celkové částky a uvedl, že výsledek bude transparentně dán k dispozici. V doplňujícím vyjádření se také vyslovil prorektor UP M. Malacka. Externí audit bude řešen veřejnou zakázkou. Vše se
ještě zpřesňuje,“
stojí v zápise.

Není nakonec překvapením, že na slibovaný externí audit nedošlo, a UP zadala audit pouze interní. Věc tak možná směřuje k elegantnímu zametení pod koberec.

Vlastimil Blaťák