Jediný moravský hrad založený Karlem IV. „pohltil“ kamenolom. Zůstaly jen zbytky předhradí

Nacházel se v lesích Nízkého Jeseníku u Olomouce, kousek za hranicí hanáckého regionu. V době své existence byl naprosto unikátní. Jednalo se totiž o jediný moravský hrad, který nechal postavit nejslavnější český panovník všech dob, císař a král Karel IV.

Po vzdáleném příbuzném Karlštejna, Kašperka či Radyně, nazývaném lidově „Tepenec“, toho ale mnoho nezůstalo. Ze samotného hradu s palácem dokonce vůbec nic.

Strážce významné stezky

Opevněné sídlo vyrostlo nad údolím Bělkovického či Trusovického potoka kolem poloviny čtrnáctého století. V dochované listině z 29. července roku 1340 se píše o prodeji hory Tepenec. Prodávajícím byl olomoucký biskup Jan Volek, kupujícím moravský markrabě Karel Lucemburský – pozdější panovník Karel IV.

Se jménem hradu to bylo trochu složitější. Původně znělo „Twingenberg“, v závěti moravského markraběte a Karlova mladšího bratra Jana Jindřicha z března 1371 se však uvádí název „Karlsburg“ – Karlův hrad. Ve srovnání s názvy ostatních hradů založených Otcem vlasti na tom není nic překvapivého. Stačí si je připomenout: Karlstein (Karlštejn), Karlsberg (Kašperk), Karlskrone (Radyně), Karlshaus (Karlův hrádek či Hrádek u Purkarce).

Celkový pohled na maketu hradu Tepence
Celkový pohled na maketu znázorňující přibližnou podobu hradu Tepence. Foto: Petr Komárek

Kdy přesně se hradu poblíž obce Jívová (která tvořila jeho hospodářské zázemí) začalo říkat „Tepenec“, není známo. Známý je ale původ názvu. Na hrad přešel z hory, na níž stál. Markrabě ho dal zbudovat na ochranu důležité spojnice mezi Olomouckem a Slezskem, takzvané Jívovské cesty. Místo si nevybral náhodou, už v době bronzové či starší době železné se zde nacházelo pravěké hradiště.

Detailní podobu hradu Tepenec se bohužel nikdy nepodaří zjistit. Hlavní problém tkví v tom, že ještě před zahájením archeologických výzkumů část hradu „sjela“ ze svahu. Odborníci však přesto zjistili, že kromě samotného hradu se středověký areál skládal také z rozsáhlého předhradí. „Hrad měl přibližně trojúhelníkový půdorys a chránila ho dvě pásma hradeb a val. Za nimi se podařilo objevit torzo vnitřně členěné palácové budovy, nebo věž, na kterou mohl navazovat palác,“ popsal v roce 2017 Lukáš Hlubek, archeolog Historického ústavu Vlastivědného muzea v Olomouci.

Včetně předhradí se Tepenec podle jeho slov rozkládal na ploše zhruba 370×110 metrů. Vlastní hrad byl nicméně mnohem menší, s rozměry maximálně 40×30 metrů.

Dobývání středověkými i novodobými stroji

Historie hradu původně pojmenovaného Twingenberg netrvala dlouho. Během moravských markraběcích válek na přelomu čtrnáctého a patnáctého století ho zpustošily obě soupeřící strany.

Pevnosti se nejprve roku 1381 zmocnili stoupenci mladšího markraběte Prokopa. Publikace Venduly a Jakuba Vránových „Jívová – Tepenec. Pravěké hradisko a Karlův hrad“ z roku 2005 zmiňuje, že hrad při tomto útoku utrpěl značné škody. Po uzavření míru Prokop hrad opravil a umístil sem posádku v čele se zemanem Jindřichem z Nevojic. Ten s vojáky začal plenit okolní krajinu, především pak majetek olomouckého biskupství a metropolitní kapituly.

Proto proti výbojnému šlechtici a Tepenci vytáhly oddíly (spojence staršího z moravských markrabat Jošta) Zikmunda Lucemburského a hrad okolo roku 1400 oblehly a dobyly. Obléhání dokládají nalezené stopy po požáru i řada předmětů sloužících k válčení. Na pokoření Tepence se podílely také obléhací stroje, včetně palných zbraní. „Jejich přítomnost dokládají nalezené kamenné projektily. Nakolik však ovlivnily výsledek obléhání, není kvůli absenci písemných zpráv možné říci,“ sdělil Hlubek.

Zřícenina hradu Tepenec na výřezu mapy z roku 1724
Kolorovaná mapa z roku 1724 vyznačující část panství řádu kartuziánů na sever od Olomouce. Zřícenina hradu Tepenec schématicky zakreslena zcela vlevo. Zdroj: repro z publikace Jívová – Tepenec. Pravěké hradisko a Karlův hrad

Z hradu vzniklého z vůle Karla IV. se po druhém dobytí stala zřícenina. V roce 1406 se uvádí jako pustý a pozemek s ním získali mniši kartuziáni, sídlící nejprve v Dolanech a poté v Olomouci. Hradní ruiny se však nad údolím tyčily ještě dalších pět set let. Než přišla sedmdesátá léta minulého století a těžba kamene. Kamenolom postupně zcela odtěžil část hory s pozůstatky jádra gotické pamětihodnosti. Archeologové je mezitím v rámci záchranných prací zkoumali. Dnes už se mohou zaměřovat pouze na stále se zmenšující zbytek předhradí.

Loupeživý rytíř

Kromě archeologických nálezů se Tepenec zachoval i v ústní lidové slovesnosti. Záškodnické činy Jindřicha z Nevojic a údajný otisk podkovy v hradní skále daly vzniknout pověsti o loupeživém rytíři. Když při dobývání svého hradu viděl beznadějnost situace, nasedl na koně a skočil s ním ze skály. Podle jedné verze se zabil, podle druhé se ale díky odvážnému kousku dostal na opačnou stranu údolí a nepřátelům unikl.

Petr Komárek