5. zasedání Zastupitelstva města Olomouce

Datum konání

4. září 2023    
10:00
Návrh programu

1. Zahájení, Schválení programu
2. Kontrola usnesení ZMO / Žbánek
3. Majetkoprávní záležitosti / Ferancová
4. Majetkoprávní záležitosti odboru investic / Tichý
5. Rozpočtové změny roku 2023 / Bačák
6. Informace o přijetí zákonné úpravy mimořádného odpuštění a zániku některých daňových dluhů / Bačák
7. Akcionářská smlouva / Bačák
8. Podpora společensko-prospěšných projektů / Žbánek
9. Investiční dotace v oblasti sportu / Ferancová
10. Individuální dotace v oblasti kultury a cestovního ruchu / Tichák
11. Návrh na změnu regulačního plánu MPR Olomouc / Grasse
12. Návrh změny Územního plánu Olomouc / Grasse
13. Změna č. II Územního plánu Olomouc – další postup / Grasse
14. Zpráva o naplňování Strategického plánu rozvoje města Olomouce za rok 2022 / Pejpek
15. Program Regenerace MPR Olomouc 2023 – alokace dotace / Pejpek
16. Memorandum o spolupráci při využití Hanáckých kasáren / Pejpek
17. Dodatek zřizovací listiny příspěvkové organizace – školy / Tichák
18. Zoologická zahrada Olomouc – Dodatek č. 2/2023 Zřizovací listiny / Žbánek
19. Smlouva o spolupráci – Kulturně-edukační centrum / Tichák
20. Reporting a informace o městských akciových společnostech, kde je statutární město Olomouc jediným akcionářem / Bačák
21. Reporting a informace o městských akciových společnostech, kde statutární město Olomouc není jediným akcionářem / Bačák
22. Reporting a informace o příspěvkových organizacích, kde je SMOl zřizovatelem (mimo školská zařízení) / Bačák, Žbánek, Ferancová, Tichák
23. Nesouhlas s nabytím majetku z pozůstalosti / Dobrozemská
24. Prevence kriminality – navýšení dotace na projekt Společnosti Podané ruce, o. p. s. / Dobrozemská
25. Přísedící Okresního soudu v Olomouci / Žbánek
26. Různé
27. Závěr

V souladu s § 6 odst. 6 Jednacího řádu ZMO bude v čase od 13:00 do 14:00 hodin zařazen pevný bod Návrhy, připomínky a podněty veřejnosti.